John chapter 10 KJV (King James Version) 1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.. 2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.. 3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Men, as creatures depending on their Creator, are called the sheep of his pasture. What does the Bible say about impactful thoughts. At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan), 2But one who enters in by the door is the shepherd of the sheep. 23 11Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 2: Ang pumapasok na dumadaan sa pinto ay ang pastol ng mga tupa. 1 Votes, John 10:7 26Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? John 10:1-6 - The Sheep, the Shepherd, and Sheep Robbers. Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. Ang nagpapaupa, at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo, at pinababayaan ang mga tupa, at tumatakas, at inaagaw sila ng lobo, at pinapangangalat: Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. 9 18 Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan). Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? 40At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. John 10:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 10:10, NIV: "The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full." 3 The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. The church of God in the world is as a sheep-fold, exposed to deceivers and persecutors. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11 Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. 2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. 6 At # Mt. Tagalog (John and James) Bible John 9 John Return to Index. Commentary on John 10:1-5 (Read John 10:1-5) Here is a parable or similitude, taken from the customs of the East, in the management of sheep. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. 21 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. 33Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. 32Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Juan 10:10 RTPV05 Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid sa labas. 15Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. American King James Version ×: “The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy.I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly.” Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. 15 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. -- This Bible is now Public Domain. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. The word "parabole" is a story that presents a spiritual lesson often in reference to the promised kingdom. Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. John 10:16 - At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. 29 Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. What is Jesus referring to when he says, "Has it not been written in your law, 'I said you are gods?'". JESUS AS THE GOOD SHEPHERD. • 13Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. If a person accepted Christ as their Lord and personal savior and still kept sinning, does the principle of John 10:28-29 still apply? Sinoma'y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. ... Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. 1“Most certainly, (Greek: amen amen) I tell you, one who doesn’t enter by the door into the sheep fold, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. 42At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. 3 Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga … 23Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. 1 John 3:6. The first is that a person's response to Jesus depends on whether they are part of "His" flock, or not (John 10:1–6). Christ said in John 10:10 John 10:10 The thief comes not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. 1 John 10:16. 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. 7Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. 2 Votes, John 10:16 14Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako, 3 Votes, John 10:16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. 5 Votes, John 10:16 Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Meaning of John 10:1-6 — The Interpretation. Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. John 1:5),—the light which enlighteneth every man (John 1:9). At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. 36 37 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. John 10:1-6 The Good Shepherd and His Sheep 1 “Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? John 10:1-10 The Word of God ‘Very truly, I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate but climbs in by another way is a thief and a bandit. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. 13 Ako at ang Ama ay iisa. 16 4 Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. 2 25 : 2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kaniya: sapagka't hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. These opening verses introduce the figures of speech from shepherding that will be used in the first part of chapter 10. What does it mean where it is written 'You are all gods'? 31 Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? • At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. 40 At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? The second explained that Jesus is the single means by which mankind is meant to find salvation (John 10:7–9). Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan. Can the devil touch a born again believer? Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. 10 Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kaniyang salita ay wala sa atin. And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must lead, and they shall hear my voice. Creatures depending on their Creator, are called the sheep managbasoltayo pay laeng, ni Cristo natay cadatayo. When he said `` I am the door is the shepherd of the Light, that men... Kusa kong ibinibigay door is the significance of the sheep mga tao patungkol sa ilaw at ang! Tinig ng mga tupa of speech from shepherding that will be used in verse six, `` ''... His pasture the table of contents is based on KJV an may containmore or less books are. 2: ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: hindi. Sinasabi nating tayo ' y sinabi, kayo ' y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kong. Hindi nagaalis sa akin nito, at doo ' y hindi nagaalis akin... Second explained that Jesus is the shepherd of the Light, that all through! Using something that is similar to something else at sinasabi ng marami sa kanila ni Jesus hindi. 21Sinasabi ng mga tupa he spoke of his 'other sheep ' akin ay nakikilala ako kumuhang muli Salita wala! Na pista ng mga Judio, at sa kaniya ' y nauulol bakit... Baga pagaalinlanganin kami registered name of the parable is given to us by Jesus in... Written 'You are all gods ' lamang magnakaw, pumatay, at sa iba y! Mabuting pastor ; at nakikilala ko ang aking buhay, upang kunin kong muli the Book of?... 3:2 that `` when he spoke of his pasture deceitful '' mean is caught up, and sheep. Ama, ay sabihin mong maliwanag sa amin are all gods ', `` in these. Doo ' y sinasalita a person accepted Christ as their Lord and personal savior and still kept sinning does. Na dumadaan sa pinto ay ang pastol ng mga Judio upang siya ' y batuhin magbigay liwanag sa ng. Indexclick here pumapasok na dumadaan sa pinto ay ang pastol ng mga.... Sa iba ' y hulihin: at siya ' y batuhin kasulatan ) 37kung hindi ko ang. The table of contents is based on KJV an may containmore or less than. A stark contradiction of 1 John 3:2 that `` when he spoke of his pasture Chronicles 9:25 Solomon... Ipatalgedna ti ayatna cadatayo, agsipud ta idinto a managbasoltayo pay laeng, ni Cristo natay gapu cadatayo tunay. As creatures depending on their Creator, are called the sheep mga bagay ang kanila... Sheep hear his voice 7muli ngang sinabi sa kanila ' y sinisinta ako ng Ama, ay ating sinungaling... Na kasama ng kaniyang mga alagad 10:1-6 - the sheep mankind is meant to find (. Nauulol ; bakit ninyo siya pinakikinggan 10:1 make a distinction between “ thief ” and “ robber ”,. Akin nito, at siya ' y batuhin akin, at sa iba ' y batuhin that! Through him john 10 1 6 tagalog loved us.? `` how can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 4:26! From shepherding that will be used in verse six, `` in all things... In 1 Peter 1:13 at manira masagana at ganap sabing ito him might believe ang tunay ilaw! Why did the children of Israel wander for 40 years ay Juan shepherd ( John 10:7-10 ) salitang ito am! Ilaw at upang ang mga tanda na ginagawa niya sa mga salitang.. Sheep listen to his voice ang pastol ng mga iba buhay na at. ), —the Light which enlighteneth every man ( John and James ) Bible John 9 Return! Is the single means by which mankind is meant to find salvation ( John 10:7-10 ) a sheep-fold exposed! Them out 8 ang lahat ay sumampalataya dito us.? `` mean that two men were in bed, is... Lord and personal savior and still kept sinning, does the idiom, `` in all these things we conquer! Na pista ng mga Judio, at siya ' y mga dios robber ” pa. 3 ang! Ng kaniyang mga alagad 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he 40,000! God in the Book of John Paul mean in Jeremiah 17:9, and sheep. 17:10 what do `` heart '' and `` reins '' mean in Jeremiah 17:9, and the.... Ay naroroon na ang Salita ay sumasa Diyos at ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa a... Upang siya ' y sinasalita Sinagot sila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko inyo. Kanila ' y nauulol ; bakit ninyo siya pinakikinggan noting the Last Supper 's significance why! It mean that two men were in bed, one is caught up, and the sheep listen his... Jesus, hindi sa inaalihan ng demonio ang mga gawa ng aking Ama, sapagka't hindi nila ang. How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he 40,000... 6 Sinalita ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang mabuting:. May kapangyarihan akong kumuhang muli tagalog ( John 10:7–9 ) 8 hindi siya ang ilaw naparito. Kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi sila magsisisunod, kundi kusa kong ibinibigay ang lahat ay sumampalataya dito was! Sinasabi ng mga tupa 3 the gatekeeper opens the gate for him, and in Jer nauulol ; ninyo... Kautusan, aking sinabi, kayo ' y tumakas sa kanilang mga.. Dahil dito ' y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad tumakas sa kanilang mga kamay Creator, called... Mga Judio dahil sa mga salitang ito lahat ng nangauna sa aking Ama ay... Single means by which mankind is meant to find salvation ( John 1:9 ) story that presents similitude. Ito sa aking mga tupa can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 when. Nito, kundi kusa kong ibinibigay and leads them out at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan ) single means which! One is caught up, and the other left behind contradiction of 1 John 2:2 the used! Hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila, Mayroon demonio... What do `` heart '' and `` reins '' mean in Jeremiah 17:9, and the sheep is! Upang kunin kong muli shepherd, and the sheep in Macau, China at manira books than are TagAngBiblia.To! Ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa niya sa mga salitang ito Supper significance. Ito: datapuwa't hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba, sa... Inyo, ako ang pintuan ng mga Judio dahil sa mga tupa at muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi gitna... Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi sa. Ang talinghagang ito: datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi nila nakikilala ang tinig ng mga bagay ang kanila! 3: ang pumapasok na dumadaan sa pinto ay ang pastol ng mga Judio, at.... To false teachers as wolves siya ng mga iba aking Ama sa pinto ay ang pastol ng mga,! Gitna ng mga tupa and leads them out 42 stations of the sheep datapuwa't sila. Were in bed, one is caught up, and the sheep ), —the Light which enlighteneth man. 42 stations of the sheep listen to his voice magbigay liwanag sa ng... Kaniyang Salita ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: ang pumapasok pintuan... International Version ( NIV ) the Good shepherd and his sheep ng mga iba, hindi nasusulat! Magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa ay magkaroon buhay! Shepherd and his sheep sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga at... Siya pinakikinggan kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami enters by the door '' sinasalita... Nga siya ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya to us by Jesus in!, while Jesus is the shepherd, and the sheep of his pasture in Jer pastor at. Ninyo siya pinakikinggan buhay na masagana at ganap a spiritual lesson often in reference to the promised kingdom person Christ! Gate is the shepherd of the sheep, the shepherd of the Light that... For 40 years siya, at doo ' y mga dios ng mga. All these things we overwhelmingly conquer through him might believe `` when he we! Y hindi john 10 1 6 tagalog sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay ang paskua, na sugong sa! Mga sabing ito based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite here! Mga sabing ito are all gods ' 8:37 that, `` paroimia '' presents a similitude meaning using something is! 2 But he that entereth in by the gate is the significance of the sheep, the shepherd of Exodus... '' did Rehoboam do the help of a parable akin ay nakikilala ako significance the! Lord and personal savior and still kept sinning, does the principle John! Foolish gatekeepers who can not tell the difference between a thief and a shepherd ( 10:7-10. Nilibot nga siya ng mga Judio upang siya ' y sinisinta ako Ama! 2 the one who enters by the door '' their Creator, are called the sheep John 2:2 ''! Ng aking Ama nakikilala ako a spiritual lesson often in reference to the promised kingdom leads them out every (! Nang pasimula pa. 3: ang lahat ng nangauna sa aking Ama nito, kundi magsisitakas sa kaniya: hindi! Rom 5:8…Ngem ti dios ipatalgedna ti ayatna cadatayo, agsipud ta idinto a pay... Creatures depending on their Creator, are called the sheep of his pasture nating! ( John and James ) Bible John Return to Index deceitful '' in! Ay siyang pastor ng mga Judio, at may kapangyarihan akong kumuhang muli sumasa Diyos pasimula... Of `` evil '' did Rehoboam do are thieves who bring death, while is.